Jovi Kırtasiye Anadolu Yakası

Anaokullariburada.com Okul Öncesi Eğitim Platformu İstanbul Anadolu Yakası Yetkili Bayidir.

Avrupa’nın en büyük ve kuruluşu 30’lu yıllara dayanan markası olan Jovi’nin temeli İspanya Barselona’da atılmıştır. Kuruluşundan bu yana; “çocuklarda sanat eğilimini geliştirmeyi” amaç edinen marka, üretimde en son teknolojiyi kullanarak sağlık ve çevrecilik değerleriyle üretim yapmaktadır. Tüm ürünlerinde, çocukların el becerilerini ve yaratıcılıklarını geliştirmeyi hedefleyen marka, 1974 yılında 9 bin m2 kapalı alana sahip fabrika yatırımıyla kapasitesini büyütmüş, 1992 yılında lojistik merkezini oluşturarak dünyanın dört bir yanına ulaşmayı başarmıştır.

DRAMA


Öğrenme, eğitim etkinlikleri içindeki en önemli kavramdır. Drama, ‘yaparak-yaşayarak öğrenme’ bakımından en etkili yöntemlerden biridir. Genel olarak konuyla ilgili olan eğitimci/sanatçı/uygulayıcıların birleştiği ve en basit anlatımla drama; bir düşünceyi beden diliyle, hareket ederek, devinimle anlatımdır. İçsel bir durumun, bir tasarımın, bir düşüncenin eyleme dönüşmesidir.(1) Dramayla çocuk düşünür, plan yapar, organize eder ve düşüncesini eyleme dönüştürerek uygular. Bu süreçte de yaşantılar yoluyla yeni davranış ve duyguları öğrenir, deneyim sahibi olur. Böylece çocuk duygularını kontrol edebilme, değiştirebilme, düşüncelerini ifade edebilme, konuşarak iletişim kurabilme gibi yeteneklerini geliştirir. 

TÜRKÇE DİL ETKİNLİKLERİ
Türkçe dili etkinlikleri öncelikle çocuğun dil gelişimi alanını destekleyen etkinliklerden biridir. Eğitim programlarında çocukların tüm gelişimleri açısından çok önemli olan ve her gün tekrar edilmesi gereken, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Okul öncesi eğitim kurumlarında ana dilin kazanılması için bireysel etkinlikler yanında, grup etkinliklerinin de yapılması gereklidir. 3-6 yaş gurubunda bulunan çocukların grup içinde ve doğal ortamda bulunmaları ve etkinliklere katılmaları dili kolaylıkla öğrenmelerini sağlar. Türkçe dili etkinlikleri planlanırken çocukların gelişim seviyesi, yaşı, dikkat süresi, bireysel özellikleri, çevresel koşullar, özel durumlar, çocukların sahip olduğu öncekikazanımları göz önüne alınır
Türkçe dili etkinlikleri oldukça zengin etkinliklerden oluşur. Bunlar şöyle sıralanabilir.
-Tekerleme, Bilmece, Şiir, Parmak oyunu
-Çeşitli hikâye anlatma teknikleri ile hikâye anlatma, Hikâye oluşturma, Pandomim,            Taklit oyunları,Dramatizasyon.
Türkçe dil etkinlikleri çocuğun zihinsel gelişiminde de etkilidir. Çocuklar belli konularla ilgili düşüncelerini açıklarlar. Olaylar arasında neden sonuç ilişkileri kurarlar. Belli kavramları kullanmayı öğrenirler. Gözlem yapma ve problem çözme yeteneklerini geliştirir. Türkçe dil etkinliklerinde çocuklar belli durumlarla ilgili duygularını sadece sözel ifadelerle değil vücut hareketlerini, jest ve mimiklerini kullanarak da ifade ederler.Yaratıcılıklarını ortaya koyma fırsatı bulurlar, böylece psiko-motor becerileri de desteklenir.Çocukların sosyal ve duygusal gelişimleri de Türkçe dil etkinliklerinden olumlu olarak etkilenmektedir. Çocuklar birbirlerinin konuşmalarını dinleyerek,başkalarının haklarına saygı duymayı, sırasını beklemeyi, kendi düşüncelerini aktarmayı, kendilerini ifade etmeyiöğrenirler. Grup içinde konuşma cesareti kazanarak kendilerine olan güvenleri gelişir.Duygu ve düşüncelerini toplumca kabul edilen yollarla aktarmayı öğrenirler.

SANAT ÇALIŞMALARI
Okul öncesi eğitim kurumlarında kâğıtla yapılan çalışmalar önemli bir yer tutmaktadır. Bu çalışmalar çocukların seçim yapma ve karar verme yeteneklerinin gelişmesine yardımcı olmaktadır. Kuralları öğrenme ve benimseme, yardımlaşma ve paylaşmayı, grup çalışmalarına katılmayı öğrenirler. Aynı zamanda kendi işini planlamayı, uygulamayı, sonuçlandırmayı başarır, bağımsız bir kişilik geliştirirler. Çeşitli kâğıtlar, yapılandırmamış malzeme olarak sunulduklarında yaratıcı düşünmeyi destekler. El-göz koordinasyonunu geliştirir. Görsel alanın gelişmesine yardımcı olur. Çocuklar kâğıtlarla oynamaktan hoşlanırlar. Çeşitli boy, renk ve cinsteki kâğıtlar bu çalışma için kullanılabilir. Elişi kâğıdı, teksir kâğıdı, kalın paket kâğıtları, grapon, karton, renkli fon kartonları, eski gazete ve dergi sayfaları, tuvalet kâğıdı, kese kâğıtları, takvim ve afiş kâğıtlarının renkli yüzeyleri ve resim kâğıtları kullanılabilir.

Oyun Etkinlikleri
Oyun, çocuklar için keşfetme, öğrenme, kendini ifade etmek demektir. Oyun, çocuğun en doğal öğrenme ortamıdır. Oyun yoluyla çocuk yaratıcılığını geliştirir, sosyal ve kültürel anlayışlar geliştirir, problemleri tanıma ve çözme fırsatını bulur. Konuşmayı ve fikrini paylaşmayı, kendi bedenini güçlendirmeyi ve kontrol etmeyi çevresiyle ilişki kurmayı öğrenir. Ayrıca oyun, çocuğun sayıları tanıma, konuşma, erken okuma gibi becerilerinin gelişmesine de yardımcı olur. Freud’a göre oyun, ihtiyaçların doyum bulmasıdır. Çocuk oyunda kendi ihtiyaçlarını ve duygularını ortaya koyma olanağı bulur.Oyun etkinliklerinde, çocukların oyundaki etkileşim düzeyine ilişkin gerçeklik düzeyiyle oyun rollerinde ortaya konan hayali düzeyi arasında sıkı bir ilişki bulunmaktadır.Oyun etkinlikleri yoluyla çocuklar karşılıklı olarak etkin ve verimli bir konuşmacı ve dinleyici olma fırsatını bulurlar. Oyun etkinliklerine katılım çocukların sosyal kavrayış yeteneğinin gelişmesi yanında dilde bir uyanıklık da sağlamaktadır. Lieberman oyun ve yaratıcılığın arasındaki ilişkiyi deneysel bir şekilde araştırmıştır. Bunun için çocukları oyunlarında izlemiştir. Çocukların oyundan zevk almalarının ve kendilerindeki bireysel farklılıklarını araştırmıştır. Oyundan zevk almayı 5 özellikle açıklamıştır. Bunlar;bedensel, sosyal, zihinsel, farklı oyun gruplarına katılma, şakacı, açık, neşeli. Araştırmada oyundan zevk alan çocukların yaratıcı düşünmeye sahip oldukları, zevk alamayanların da yaratıcı düşünmeye sahip olmadığını göstermek istemiştir. Sonuç olarak oyundan zevk alan çocukların yaratıcılıklarının yüksek olduğu, yaratıcı düşüncenin oyun ortamında daha iyi ortaya çıktığı görülmüştür. Samur ve Davaslıgil, oyun oynayarak büyüyen çocukların oyun oynamamış çocuklara göre sosyal yönden daha aktif, yaratma güçlerinin daha fazla,konuşmalarının daha düzgün, dillerinin daha zengin olduğunu vurgulamışlardır.

Okuma- Yazmaya Hazırlık Çalışmalarımız
Günümüzde eğitim sistemimiz üstlendiği eğitim hedefleri bilimsel kurallara ve sağlıklı yöntemlerle gerçekleştirilmektedir. Eğitim sistemimizde ilköğretimin birinci basamağının başlangıcı olan erken çocukluk eğitiminde okuma-yazmaya hazırlık çalışmaları, öğrencilerin bireyselleşmesinin sağlanması, bireyselleşmeyse; çocuğun kalıtımla getirdiği özelliklerinin, elverişli bir çevre düzenlenmesiyle, karmaşık ancak dengeli bir etkileşimle oluşturduğu gelişimsel özelliktir. Okul öncesi çocukta okumaya ve yazmaya hazırlık çalışmalarında edinilen bilgi veya beceriler yoluyla zihinsel faaliyetler artar. Böylelikle çalışmalarda edinilen bilgi ve beceriler, çocukta kabul görerek davranışlarında gözlenerek alışkanlık oluşur. Öğretmenin hedefine uygun bir davranışın çocukta olması gerçek anlamda “öğretimi” sağlar. Okuma-yazmaya hazırlık çalışmalarının çocukta sağlıklı öğrenmeyi gerçekleştirmesi için yaşamın içine girerek çeşitli gözlem ve alıştırma deneyleri yapmaları gerekir. Bu nedenle okul öncesi eğitim programlarında öğretmen mesleki bilgisi ve anlayışıyla çocukları bu konularda da deneyim zenginliği kazandırabilir. Okuma-yazmaya hazırlık çalışmalarında öğrenim ortamı, çoğu her zaman sınıftır. Ancak çocukların sınıf dışındaki gözlem ve etkinliklerinde öğrenim yaşantılarını düzenlemede gözlem, rehber olmalıdır. Çocuğun yazması, zihinsel gelişmesinin yanı sıra göz-el koordinasyonuna, parmak kaslarının ve kemiklerinin gelişiminin tamamlamasına bağlıdır. Doğru dürüst yazı yazmadan önce çocuğun elinin işaretleri çizecek yetenekte olması gerekir. Çocukları okumaya yönlendirme işine öğretmen en elverişli zamanda başlamalıdır. Önceleri çocuklar başkalarının yazdıklarına pek ilgili göstermeyebilir.Öğretmen eğitimin bütünselliği kapsamında, okuma-yazmaya hazırlık çalışmalarını planlarsa ve uygulayabilirse çocukta deneyim zenginliği oluşturulabilir.Çocuk okumanın ne demek olduğunu, bir beyaz kağıt üzerinde çizmeye, işaretlemeye başladığında, düşüncelerinin konuşmada olduğu gibi, zamanla yazıya dönüşeceğini kavrar.3-6 yaş çocuğu için düzenlenecek okuma-yazmaya hazırlık çalışmaları onun fizyolojik olarak olgunlaştığında ve hazır olduğunda uygulanmalıdır. Böylece çocuğun tüm gelişmelerine katkıda bulunularak, sosyal çevreye çocuğu hazırlarken, çevresindeki olaylarına tanımasına imkân verir. Öğretmenin çocukta etkileşimi ( İlgiyi ) canlı tutarak akıl yürütmesine, algılama yeteneğini geliştirmesine ve çeşitli kavramları oluşturmak üzere düzenlediği planlı faaliyetlere okuma-yazmaya hazırlık çalışmaları denir. Okuma-yazmaya hazırlık çalışmalarını planlarken her çocuğu iyi tanımak, her birinin normal gelişimine uygun; özgün planlamalar yapmamak gerekir.

Müzik Etkinlikleri
Müzik etkinlikleri, günlük eğitim programında bulunan tüm etkinliklerin içerisinde kullanılabilen bir etkinliktir. Yer, zaman ve duruma göre doğru müziği bulabilmek, insanın müzik kültürüyle yakından ilgilidir. Bu kültürün temelleri ise okul öncesi dönemde atılır. Çocuklar küçük yaşlardan itibaren iyi müzikle beslenirlerse büyüyünce müzik sanatçısı olmasalar bile iyi müziği seçen, seven ve ondan yararlanmasını bilen yetişkinler olacaklarıdır. Okul öncesi eğitim dönemlerinde müzik ve müzikle bağlantılı hareket, ses, söz ve tartım çocuğun tüm gelişimlerini etkilemektedir. Müzik çalışmaları çocukların kelime dağarcığını geliştirme, insanlarla iletişim kurabilme, duygularını ifade edebilme, ritme karşı duyarlılık geliştirme ve psikomotor gelişimlerine yardımcı olmaktadır. Ayrıca ritim duygusunun, müzik beğenisinin ve şarkı sözleri yoluyla kavram gelişimi ve çocukların iyi alışkanlıklar kazanması açısından önemlidir. Çocuklara güven ve başarı duygusu kazandırır.Çocuk duygusal yönden rahatlar; güvensizlik, çekingenlik, saldırganlık, korku gibi olumsuz duygu ve davranışlar müziğin etkisiyle olumlu duygu ve davranışlara dönüşebilir. Grup içinde şarkı söylerken veya müzik eşliğinde hareket ederken arkadaşlarıyla uyum içinde olmayı öğrenirler. Çocukların sesini kulağını ve zevkini geliştirir.

Fen ve Doğa Etkinlikler
Fen ve doğa çalışmaları okul öncesi eğitim programlarında çocukların çevresinde olup bitenleri anlamaları ve çevresini keşfetmesi açısından önemli bir yere sahiptir. Çocukları gözlem yapmaya, araştırma, inceleme ve keşfetmeye yönelten bir etkinliktir. Bu etkinlik çocukların ilgi ve ihtiyaçlarını ortaya koymalarına ve kavram geliştirmelerine yardımcı olmaktadır. Çocuklar, çevrelerinde gördükleri obje ve olaylara karşı meraklıdırlar.Doğdukları andan itibaren duyularının yardımı ile çevrelerini tanı çabası içindedirler ve sürekli yeni ve ilginç olan şeylerden hoşlanırlar. Bu nedenle bıkmadan sürekli olarak çevrelerini araştırır ve çevrelerini tanıdıkça yeni yeni kavramlar öğrenirler. Çocuğun bu şekilde doğal çevresi ile iletişime girmesi fen ile ilgili ilk deneyimlerini oluşturur. Çocuğun fene olan bu ilgisi, gelişim düzeyine göre tüm yaşamı boyu devam eder. Araştıran, soran, sorgulayan, bir şeyleri olduğu gibi kabul etmeyen, sadece bakan değil baktığını görebilen bireylerin yetiştirilmesinde fen ve doğa çalışmalarının önemi yadsınamaz.

 

EĞİTİM ANLAYIŞIMIZ

‘’Çocuğum benim için her şeyden önemli.
O'nun mutlu ve iyi bir çocuk olmasını istiyorum.
Mutlu, güvenli, sağlıklı, sevecen, güleç bir çocuk  istiyorum ki ;gözlerinin içi hep gülsün, hep şarkılar mırıldansın,
Merakı bir an olsun dinmesin, sorular sorsun ama dinlemeyi de öğrensin.
Arkadaşlarıyla iyi geçinsin.
Balıkları, kuşları, çiçekleri,ağaçları sevsin..
Yalnızlıktan, karanlıktan korkmasın..
Ne kendine ne de başkalarına zarar vermesin.
Başaramadığı zaman  yılmasın..
Bir toplulukta çıkıp şiir okumaktan, şarkı söylemekten çekinmesin..
Kitaplarla, boyalarla, şarkılarla, müzik aletleriyle, dansla ve sporla ilgilensin..
Gözleri hep pırıl pırıl olsun, gözleriyle gülsün…’’ dediğinizi biliyoruz..

Çok şey istemiyorsunuz!
Bunları istemek her ebeveyn gibi en doğal hakkınız.
Sağlamak da bizim görevimiz.
Biz mutlu,güvenli, sağlıklı, güleç çocuklar yetiştirmek için varız.
Çocuklarımız henüz bu yaşta iken seçim yapma yetisinden yoksundurlar, onlar için biz ebeveynler en doğru olanı seçmeliyiz.
Psikolojik,fizyolojik  tüm uyaranlarla  doyuma ulaşan çocukların başarı ve mutluluk şansı her zaman fazladır.
KOŞUYOLU ÖZEL ÖZVERİ ANAOKULU'muzda ise, tüm bunlara önem veren titiz, istekli ve özverili bir ekip tüm çalışmaları amatör heyecanla ancak profesyonel adımlarla
sürdürmektedir. Bu eğitim sürecinde işimizin asla hata kabul
etmeyeceğini ve geçen zamanın telafisinin mümkün olmadığının farkındayız.
Eğitim sevgi ve güven ile başlar inancıyla okulumuzda hep beraber
mutlu ve başarılı yarınlar için çalışıyoruz.
Okul öncesi alanında uzman eğitimci kadromuz, Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi
Eğitim Müfredatına uygun eğitim uygulamalarımız, güvenli ve sağlıklı mekanımızla
çocuklarınızın her zaman  yanındayız.  
Çocuklarınız bizimle birlikte büyürken dil,psikomotor,sosyal,zihinsel tüm becerileri takip edilecek;fiziksel, zihinsel ve ruhsal olarak tüm ihtiyaçları karşılanacaktır.

      ÖZEL ÖZVERİ ANAOKULU 
     GÜNLÜK ÇALIŞMA PROGRAMI

08:00-09:00      Okulumuzun açılışı ve servis başlangıcı.
09:00-09-30     Sabah kahvaltısı
09:30-10:00     Serbest oyun saati(Köşe etkinlikleri,oyun hamuru, vb.)
                     -Psikomotor gelişim etkinlikleri
09:30-10:00     Bilişsel etkinlikler -(renk-sayı-şekil-mekanda konum-zıt-                      kavramlar-uygulamalı test ve kitap çözümü.
10:00-10:30     El-işi-sanat etkinlikleri
                    -Boyama etkinlikleri
                    -Kesme-Katlama-Yapıştırma
                    -Artık materyal çalışması(Kolaj)
10:30-11:00    Müzik etkinlikleri
                    -Şarkı öğrenimi
                    -CD ve Kaset dinletileri
                    -Ritim çalışmaları
11:00-12:00    Eğitsel ve hafıza oyunları
12:00-12:30    Öğlen yemeği
( Öğlen  yemeğinden  sonra   isteyen   çocukların   uyku  saati  başlıyor. Uyumayan  çocuklar öğretmen rehberliğinde yaş grubu özelliğine göre etkinliklerine devam etmektedir.)
12:30-15:00  Uyku saati
15:00-16:00  Anadili etkinlikleri
                  -Hikaye öncesi etkinlikleri(Parmak oyunu-Tekerleme-Şiir-                     Sohbet konuşmaları....)
                  -Hikaye saati
                  -Hikaye sonrası etkinlikler(Sohbet,Drama,Müzik)
16:00-16:30   Serbest oyun saati(Masa ve köşe oyunları, Tahta bloklar, legolar v.b.)
16:30-17:30   Eve gidiş saati (Ertesi günün planı yapılarak,çocuklarımızın bazıları öğretmenleri eşliğinde servisimizle yola çıkar,bazıları ise hazırlanıp anne ve babalarını beklerler)
Böylece bir günü neşeli, eğlenceli, yeni şeyler öğrenerek ve  yorgun bir şekilde bitiririz.

 

                                                                                  ANAOKULLARI BURADA DESIGN BY  GÖRSEL SUNUM